Profil (shema) tveganja izključenosti

Primeroma zajema tipična znamenja negotovih razmer z verjetnostjo nastanka in posledic odklonskih dejanj izključevanja oziroma onemogočanja posameznika ali skupin zaradi osebnih ali drugih okoliščin, ki dajejo videz drugačnosti.

Normativni okvir s prepovedmi izključevanja: Ustavna načela in konkretne določbe ter obvezujoči mednarodni akti o varstvu človekovega dostojanstva in drugih pravic pri delu, kazensko in prekrškovno pravo, področni zakoni in predpisi o delovnih razmerjih, varnosti in zdravju pri delu, protikorupcijski predpisi in etični standardi vključujočega delovnega okolja, Slovenske smernice korporativne integritete – SSKI.

Dejavniki, prožilci*

  • Sum zbujajoča znamenja (indici) neenake obravnave zaradi narodnostnega, rasnega ali etničnega porekla, nacionalne ali socialne pripadnosti, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja, članstva v sindikatu, premoženjskega stanja ali druge osebne okoliščine, ki pomeni nedovoljeno ravnanje po zakonu o delovnih razmerjih, predpisih o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških;
  • Indici neenake obravnave glede na osebne okoliščine pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
  • Indici neenake obravnave zaradi osebne okoliščine na podlagi navidezno nevtralnega predpisa, internega akta, merila ali prakse, razen če to objektivno upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.
  • Indici spolnega in drugega nadlegovanja; kakršne koli oblike neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja; katerega koli neželenega vedenja, povezanega s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.
  • Indici trpinčenja na delovnem mestu; vsakega ponavljajočega se ali sistematičnega, graje vrednega ali očitno negativnega in žaljivega ravnanja ali vedenja, usmerjenega proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
  • Poslabšanje stanja odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža (absentizem), prisotnosti na delovnem mestu kljub bolezni (prezentizem) in poklicnih bolezni s tipičnimi znamenji izključevanja, psihičnega ali fizičnega nadlegovanja, trpinčenja ali šikaniranja na delovnem mestu
  • Delovni spori in odškodninske tožbe, pritožbe notranjih ali zunanjih deležnikov ter drugi viri informacij, npr. poročanje medijev o tveganjih in odklonskih dejanjih v delovnem okolju organizacije, družbe, ustanove.

*Izdelani večinoma na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/2013) o prepovedi neenakega obravnavanja, diskriminacije in trpinčenja.