Profil (shema) tveganja korupcije in drugih odklonskih dejanj

Primeroma zajema tipična znamenja negotovih razmer z verjetnostjo nastanka in posledic korupcije ali podobnih odklonskih ravnanj, npr. podkupovanja, poslovnih goljufij, finančnih prevar ipd.

Profiliranje, prepoznavanje in obvladovanje tega tveganja ob predpostavki poznavanja in uporabe SSKI terja poznavanje kriminalistike, protikorupcijskih predpisov in določb kazenskega prava, zlasti t.i. korupcijskih in drugih kaznivih dejanj z zlorabo položaja ali pravic uradne oziroma pooblaščene osebe (prava in neprava delicta propria).

Normativni okvir: kazensko in prekrškovno pravo, področni predpisi o delovnih razmerjih, varnosti in zdravju pri delu, protikorupcijski predpisi in etični standardi vključujočega delovnega okolja, Slovenske smernice korporativne integritete – SSKI

DEJAVNIKI, PROŽILCI

  • indici zlorab položaja in pooblastil ter druge oblike trgovanja z vplivom
  • negotove razmere, v katerih je podan sum, da zasebni interes vpliva, lahko vpliva ali daje videz da vpliva, tako da škoduje vrednotam, virom, interesom, integriteti ali javnemu ugedu družbe, organizacije, ustanove
  • indici nedovoljenih daril ali drugih nedovoljenih koristi
  • indici nedovoljenega vplivanja ali poskusov nedovoljenega vplivanja, npr. nedovoljeno lobiranje, pritiski, psihično ali fizično nasilje, izsiljevanje ipd., z namenom pridobivanja koristi zase ali za koga drugega
  • indici drugih oblik nezakonitega ali neetičnega ravnanja z znaki korupcije ali drugih odklonskih dejanj