O inštitutu IRVD

Namen in cilj

Vključujoča družba za vseIRVD pridobiva in razvija znanje o pomenu in vrednotah vključujoče družbe – družbe za vse. S storitvami izobraževanja in usposabljanja, ozaveščanja in zagovorništva, obveščanja in svetovanja to znanje širi v vključujočem javnem prostoru in ga prenaša na fizične in pravne osebe. Tako jih spodbuja k premagovanju vzrokov izključevanja. S tem jim pomaga, da se lahko samostojno in enakopravno vključujejo v družbene procese in upravljanje javnih zadev, dostopajo do javnih storitev in javnih finančnih sredstev ter tako dejavno vplivajo na izboljšanje svojega družbenega položaja in uresničevanje smisla življenja v družbeni skupnosti.

Pri uresničevanju svojega namena se bo IRVD povezoval z vsemi zainteresiranimi fizičnimi in pravnimi osebami ter ustanovami civilne družbe na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Ustanovitev in podatki inštituta

IRVD je ustanovljen kot zasebni zavod in nepridobitna organizacija. Odgovorna oseba je Bećir Kečanović, direktor IRVD.

  • Vpis v sodni register: 20.03.2014
  • Matična številka: 6574874000
  • Davčna številka: 34732993
  • Telefon: 031 704 584
  • Naslov: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
  • TRR: SI56 6100 0002 4095 826

Področje delovanja

Veliko posameznikov in različnih organizacij v Sloveniji si že prizadeva za uveljavljanje vključujoče družbe – družbe za vse. Delujejo na mnogih področjih, od izobraževanja in invalidske politike, do aktivne politike vključevanja pri iskanju zaposlitve, vseživljenjskem učenju, medgeneracijskem sodelovanju. IRVD na uveljavljena področja ne namerava neposredno posegati, ker menimo, da je treba tisto, kar dobro deluje vrsto let in dosega pozitivne rezultate, kvečjemu spodbujati in podpirati.
Veliko odprtih vprašanj pa je na področju aktivnega državljanstva in nepridobitnih storitev pri zagotavljanju odprtega in vključujočega javnega prostora. V IRVD in našem omrežju sodelovanja imamo ustrezna znanja in izkušnje, s katerimi lahko pomagamo, da izključeni posamezniki, skupine in organizacije, enakopravno vstopajo v politične procese oblikovanja, sprejemanja in uresničevanja predpisov in javnih politik. V povezavi s tem je celotno področje delovanja IRVD povezano z nepridobitnimi storitvami ozaveščanja, zagovorništva in pomoči pri izvajanju nadzora nad nosilci javne oblasti in javnimi institucijami, nad spoštovanjem demokracije in vladavine prava, preglednostjo in dostopom do informacij javnega značaja, preprečevanjem in obvladovanjem odklonskih dejanj pri upravljanju javnih zadev in javnega premoženja na lokalni in državni ravni. To so področja, na katerih IRVD že deluje in se povezuje v omrežje nepridobitnih storitev civilnega sektorja.

Področje delovanja IRVD je povezano z nepridobitnimi storitvami ozaveščanja, zagovorništva in pomoči pri izvajanju nadzora nad nosilci javne oblasti in javnimi institucijami, nad spoštovanjem demokracije in vladavine prava.

Ne pusti se, vključi se!