Barbara Kogej – prispevek

Avtorica v prispevku Uporabna etika vključevanja in obvladovanja tveganj v   poslovanju poudarila pomen obvladovanja tveganj in prepoznavanja priložnosti v poslovanju na osnovi obsega vključenosti notranjih kontrol v treh vidikih: področja delovanja (na ravni podjetja, oddelka, procesa in produkta), ciljih delovanja (strateški cilji, operativni cilji podjetja, skladnosti delovanja, popolnosti in pravilnosti računovodskega poročanja) in notranjih kontrol (notranje okolje, postavljanje ciljev, opredelitev dogodkov, vrednotenje tveganj, odziv na tveganja, aktivnosti kontroliranja, informiranje in komunikacija, spremljanje obvladovanja tveganj). V prispevku se osredotoča na notranje okolje, ki predstavlja organizacijsko strukturo, povezanost in usposobljenost zaposlenih, ravnanje z zaposlenimi, pooblastila in odgovornosti ter filozofijo obvladovanja tveganj. Poudarja pomen tako imenovanih mehkih ali vedenjskih kontrol, kot so zaupanje, etika, poštenje, neoporečnost, medsebojni odnosi in uspešno vodenje. Notranje okolje predstavlja osnovo za vgradnjo notranjih kontrol v proces poslovanja, ustvarja pogoje za delovanje zaposlenih kot lastnikov poslovnega procesa. Podjetja, ki želijo imeti dobre notranje kontrolne sisteme, morajo imeti najprej dobre in lojalne ljudi, ki jih odlikuje tudi strokoven odnos do dela in v podrobnosti razumejo poslovni proces in vplive na aktivnosti procesa. Le z dobrim poznavanjem podrobnosti poslovnega procesa se lahko ocenijo potencialna tveganja in prepoznajo priložnosti, za katere se v proces vgradijo notranje kontrole in določijo lastniki notranjih kontrol. Za notranje kontrole je pomembno, da so skupaj s potekom poslovnega procesa definirane v dokumentu podjetja, kjer je opisano tudi njihovo izvajanje. Pomembno pri tem je, da se notranje kontrole izvajajo točno in pravočasno na vseh ravneh podjetja. Notranje kontrole morajo delovati učinkovito, uspešno in zanesljivo, saj pomagajo podjetjem dosegati njihove cilje. Ugoden vpliv na stabilno notranje kontrolno okolje ima tudi vodstvo in njegov odnos do izvajanja notranjih kontrol. Vsekakor je v vsakem procesu ključen posameznik, ki z visokimi etičnimi vrednotami, občutkom odgovornosti, lojalnostjo podjetju ter s strokovnim pristopom prispeva k obvladovanju tveganj in prepoznavanju priložnosti v poslovanju.