Etika vključevanja v zadevah lokalne oblasti

Dodatni protokol k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti – MDPELLSUkrepi za uresničevanje pravice do sodelovanja pri upravljanju lokalnih zadev zajemajo tudi: vzpostavitev postopkov za vključevanje ljudi, tudi posvetovanj, lokalnih referendumov in predlogov, in če ima lokalna oblast veliko prebivalcev in/ali veliko območje, ukrepov za vključevanje ljudi na ravni, ki jim je blizu. (21.11.2016)

Temeljna načela in standardi vključevanja v skupnem normativnem okviru kohezijske politike EU skladov (skupni normativni okvir in politika EU skladov): Partnerstvo in upravljanje na več ravneh: Vsaka država članica […] organizira partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi organi. Partnerstvo vključuje tudi naslednje partnerje […]: (c) ustrezne organe, ki predstavljajo civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, odgovornimi za spodbujanje socialne vključenosti, enakosti spolov in boja proti diskriminaciji. (21.11.2016)

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, obdobje 2014-2020 (CLLD): namen: spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« […] z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije; cilj: spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji […]; tematska področja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. (21.11.2016)