Kategorija: Razno

S prejšnjo objavo, Poziv za preživetje ljudi in planeta, smo k predstavitvi Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja (SDG) dodali nekaj povzetkov o integrativnem pristopu, kot novem in bolj učinkovitem načinu preživetja. Temu je že v prejšnjem stoletju veliko prispevalo rojstvo biomedicine in bioetike ali uporabne etike življenja (Beauchamp, T. L. ‘The Nature of Applied Ethics’, v: Frey & Wellman, 2003:1-16).

Hudomušno povedano, biomedicina je z integrativnim pristopom rešila življenje tudi sodobni etiki ali filozofiji morale (več, npr. Mlinar, A. Etika življenja: pogled od znotraj, 2012). Danes je integrativni pristop že uveljavljen pri uresničevanju Agende 2030 in SDG.

V EU se uresničevanje Agende 2030 in SDG prepleta z zaščito skupnega evropskega načina življenja. »EU mora braniti temeljne pravice in svoboščine svojih državljanov in državljank, kakor jih priznavata Pogodbi, ter jih varovati pred aktualnimi in novimi grožnjami« (Nova strateška agenda 2019-2024).

Varnosti se bomo vrnili v naslednjih objavah, ko bomo z analizo Pogodb EU in prakse visokih sodnih forumov prikazali, kako je denimo standard »javna varnost« v povezavi z zaščito našega skupnega evropskega načina življenja pomemben tudi pri zaščiti pred korupcijo, kriminalom in terorizmom.

Tako kot programski dokumenti Republike Slovenije – nekatere smo navedli v prejšnji objavi – Nova strateška agenda 2019-2024 v skupni okvir EU povezuje Agendo 2030 in SDG. Vsem nam je torej skupen integrativni pristop z uporabno etiko preživetja ljudi in planeta. Spodbujanje našega skupnega evropskega načina življenja pa je ena od Prednostnih nalog Evropske komisije v obdobju 2019-2024.

Integrativni pristop uporabne etike s skupnim potencialom raznolikosti je osrednja tema naših aktivnosti k  11. Dnevu za spremembe: Dobro za ljudi in planet. »Združeni v raznolikosti« (angl. različica: United in Diversity), kot pravi slogan, ki je gibalo etičnega duha v našem skupnem evropskem načinu življenja (prim. Frischhut, M. The Ethical Spirit of EU Law, 2019).

Skupaj smo EU, je naslednji slogan, ki na spletni strani Evropskega parlamenta vabi k aktivnemu državljanstvu. S sloganom IRVD povedano: Ne pusti se – vključi se! Zato, ker je naš skupni evropski način življenja tudi pri najhujših grožnjah najbolj zaščiten, ko skupaj, Združeni v raznolikosti vztrajamo pri tem, kar v etičnem duhu in kulturnem izročilu Evrope predstavlja politični in pravni ideal vladavine prava (prim. IRVD idr. 2017).

Vladavina prava (pravna država) je v Agendi 2030 odločilnega pomena za vzpostavitev močnih in učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij pravne države na vseh ravneh (16. SDG).

Za razvoj miroljubne, pravične in solidarne, vključujoče in varne družbe prihodnosti je zato nujno okrepiti spoštovanje pravne države (vladavine prava) ter poskrbeti za enakopraven dostop do pravnega varstva za vse (16.3 SDG; angl. različica: Promote the rule of law at the national and international levels and ensure egual access for all).

Brez pravne države in zaupanja vrednega pravnega sistema, od katerega je močno odvisno delovanje vseh družbenih sistemov in podsistemov, ne bomo uspeli v prizadevanjih za trajnostni razvoj, preživetje ljudi in planeta ter družbo prihodnosti (prirejeno po: Strategija Slovenija 2030, cilj 10 – Zaupanja vreden pravni sistem).

Bećir Kečanović 7. februar 2020

 

Foto: Evropska komisija

Foto Evropska komisija