Ocena tveganja

Knjižnica znanja   Vprašalnik

VKLJUČUJOČE DELOVNO OKOLJE IN ETIČNA INFRASTRUKTURA

Poslovni model vključujočega delovnega okolja z etično infrastrukturoPoslovni model vključujočega delovnega okolja z etično infrastrukturo

Poslovni modeli z vključujočim delovnim okoljem imajo več možnosti za uspešnost, napredek in trajnostni razvoj.

Njihova poslovna politika je prežeta s sestavinami in funkcijami etične infrastrukture, utemeljene na vrednotah, znanju in obveščenosti.

Ker spoštujejo raznolikost in odgovorno ravnajo tudi do širše družbene skupnosti, se z vključevanjem, integriteto ter kulturo zavračanja odklonskih dejanj vse bolj uveljavljajo in uživajo ugled v lokalnem, nacionalnem in svetovnem okolju.

 

 

Zasnova vključujočega delovnega okolja

zasnova-ocene-tveganja

Podlaga predmetni zasnovi so prispevki in referenčni viri posveta Etika in vključujoče delovno okolje, ki so na razpolago v naši knjižnici znanja.

Pri obvladovanju tveganj se smiselno navezuje na uporabo mednarodnega standarda ISO 31000, ki je sodoben ter za različna področja in vrste tveganja odprt mednarodni standard, ne glede na naravo in možne učinke negotovosti v dobrem ali slabem pomenu.

S tem je hkrati zadoščeno vodilom iz IV. poglavja Slovenskih smernic korporativne integritete
za vzpostavitev rednega in celovitega obvladovanja tveganj z uporabo najsodobnejših standardov

 

 

 

Odklonska dejanja

Odklonska (deviantna) dejanja so izvršena dejstva s prepovedanimi in kaznivimi posledicami: od kršitev etičnih pravil do najhujših kaznivih dejanj korupcije in organiziranega kriminala. V povezavi s tem pojem odklonsko dejanje uporabljamo kot oznako za vsako odstopanje, v pravnem in/ali etičnem smislu, ki s posledicami neposredno škoduje vrednotam, virom in ciljem vključujočega delovnega okolja.

 • Čeprav so odklonska dejanja izvršeno dejstvo, vseh vendarle ne kaže obravnavati z enakimi merili. V primeru kaznivih ravnanj je treba odločitev prepustiti pristojnim organom. Ob tem poskrbeti za primerno zavarovanje dokazov, hkrati pa premisliti, kako z obvladovanjem tveganje preprečiti, da se odklonska dejanja ne ponavljajo.
 • Pri odklonskih dejanjih, katerih obravnava je praviloma pristojnost vodstva, je prav tako potrebno izhajati iz vzrokov in posledic. Če je vzrok neznanje ali nehotena napaka, je najprimernejši ukrep izobraževanje ali dobronameren nasvet, da se napake ne ponavljajo več.
 • Pri hotenih, naklepnih odklonskih dejanjih, ko je vsako trkanje na vest brezupno početje, je treba oceniti, ali so ukrepi za preiskovanje in sankcioniranje odklonskih dejanj zadostni in učinkoviti, da se lahko vzrok in storilec obravnavata z »ničelno toleranco« (SSKI).
 • Kljub siceršnjemu razlikovanju med tveganjem in odklonskimi dejanji, so slednja, ko so enkrat izvršena in nastopijo posledice, med drugim vir izkušenj in podatkov za oceno tveganja in ukrepe, da se odklonska dejanja ne ponavljajo.

 

Odklonska dejanja

Zaščita pred odklonskimi dejanji

Začenja pri vrednotah človekovega dostojanstva, raznolikosti in vključevanju, etičnem vodenju, zagotavljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu, podpori znanju, napredku in trajnostnemu razvoju ter odgovornosti zaposlenih do delovnega in širšega, družbenega okolja. Podjetja, ki svoje poslovne modele razvijajo po zgledu vključujočega delovnega okolja, so  bolj uspešna in uživajo večji ugled tudi v svetovnem merilu.

 • Večina podjetij ima v svoji poslovni politiki razdelan sistem vrednot. Toda ali je to dovolj, da jih vsi, na katere se nanašajo, ponotranjijo, jih dojemajo z občutkom pripadnosti in se po njih ravnajo; še zlasti takrat, ko se soočijo z negotovostjo in je treba z občutkom odgovornosti izbrati med dobro in slabo rešitvijo, dobrim ali slabim dejanjem?
 • Primerjajte vaš poslovni model z zamislijo in vrednotami vključujočega delovnega okolja. Upoštevajte spremembe na svetovnem trgu storitev in delovne sile. Pri konkurenčnosti ne pozabite ekonomskih, socialnih, političnih dejavnikov in institucionalnega okolja. Preverite, ali ima vaša poslovna politika vgrajene ustrezne sestavine in funkcije etične infrastrukture za učinkovito zaščito vrednot pred nezakonitimi in neetičnimi, odklonskimi dejanji.
 • Poglejte Slovenske smernice korporativne integritete – SSKI in že iz preambule boste ugotovili, da je njihov osnovni namen praktično isti: s celostno zaščito pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji spodbujati integriteto, uspešnost in ugled, napredek in trajnostni razvoj.
 • Pomislite na pričakovanja, ustvarjalnost in motivacijski potencial v raznolikosti in vključevanju sodelavcev pri poslovnih odločitvah. Spoznali boste koliko več zmogljivosti premoreta že samo pri spodbujanju pripadnosti in odgovornosti do skupnih vrednot, virov in ciljev poslovanja. Poglejte SSKI, kako pomembno vlogo pripisujejo motivaciji pri vzpostavitvi sistema korporativne integritete, ker motivacija  odločilno vpliva na osebnostne dejavnike, na katerih je utemeljena vrlina integritete.
 • Če so vaši sodelavci in odjemalci storitev iz različnih kulturnih okolij ali imajo različne osebne lastnosti, nikar se ne zapirajte pred njimi v »slonokoščeni stolp«. Dajte jim vedeti, da spoštujete raznolikost, njihovo kulturo, vrednote in osebnost. S tem boste pridobili prepotrebno zaupanje in zaveznike, kar vam bo koristilo v komunikaciji z okoljem in institucijami, tako v poslovnih kot varnostnih in drugih zadevah. Ob tem pa ne pozabite na določila SSKI o ničelni toleranci do nezakonitega in neetičnega ravnanja, do korupcije in drugih odklonskih dejanj.

 

Vzpostavitev etične infrastrukture in obvladovanja tveganja

Vsakdanje etične dileme s tveganjem dobrih ali slabih posledic učijo, da etika ne živi le v teorijah in pravilih, ampak v človekovi naravni težnji delati dobro in izogibati se slabemu. To je točka preloma v dojemanju, da etika v razlikovanju med dobrim in zlom ne more brez zdrave kmečke pameti ali praktične modrosti. Glede tega je tudi obvladovanje tveganj v svojem najglobljem bistvu le ena od sestavin in funkcij etične infrastrukture, ki s praktično modrostjo celostno pristopa  k reševanju etičnih dilem in problemov. Z znanjem in izkušnjami pa na isti način prispeva k splošnemu razvoju etike in integritete, tako kot v razdelku o usposabljanju in sodelovanju svetujejo SSKI.

 • Ljudje so včasih v zadregi, ko steče pogovor o etiki in morali. S tem sicer ni nič narobe, ker je pri večini moralni občutek, ki spravlja v zadrego, nekako vrojen. Toda zadrega z napačnim občutkom lahko etiki in morali samo še bolj škoduje.
 • Z napačnim občutkom, ki ga navadno spodbudi pomanjkanje znanja in izkušenj ali lažna morala in nagnjenost k odklonskim dejanjem, se etične dileme in problemi le še stopnjujejo. V tem so pravzaprav osnovna tveganja človeškega značaja.
 • Če omenjenim dodate še negotovost zaradi različnih pritiskov, ko je žrtev le še sredstvo denimo v rokah pohlepnega, imate praktično seznam virov osebnostnih tveganj: neznanje in pomanjkanje izkušenj; lažna morala in nagnjenost k izvrševanju odklonskih dejanj; izpostavljenost fizičnemu ali psihičnemu nasilju, grožnjam, ekonomskemu in drugemu izsiljevanju.
 • Pomislite, koliko ljudi še danes ženejo na »grmado« lažne morale samo zato, ker so različnega narodnostnega, rasnega ali etničnega porekla, nacionalne ali socialne pripadnosti, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja, članstva v interesnih organizacijah, premoženjskega stanja ali drugih okoliščin, ki dajejo videz drugačnosti. Se lahko postavite »v njihovo kožo«?.
 • Premislite, ali ima vaša poslovna politika vse potrebne sestavine in funkcije etične infrastrukture, vključno z implementacijo SSKI, da lahko zaposleni s primernim znanjem in obveščenostjo zmorejo odgovorno pristopati k reševanju etičnih dilem, delovati pokončno, z integriteto, se pravi v prid skupnih vrednot in pravil vključujočega delovnega okolja.
 • Določite pooblaščenca, tako kot je navedeno v SSKI, da lahko čim prej začnete z uvodnim pregledom, oceno stanja in pripravo operativnega načrta aktivnosti. Od tu do vzpostavitve etične infrastrukture vas loči le še vključevanje zaposlenih, da s celostnim pristopom in skupnimi močmi varujete vrednote, vire in cilje kolektiva pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji

 

Tveganje

Z opredelitvijo se tukaj smiselno navezujemo na ISO 31000:2011, tako da s tveganjem označujemo vpliv negotovosti v pozitivnem ali negativnem pomenu, pri čemer se ta vpliv kaže kot kombinacija verjetnosti nastanka in posledic tveganega dogodka ali odklonskega dejanja. Podrobneje je ta proces opisan v nadaljevanju pri posameznih profilih, metodah in uporabi temperaturne mape pri oceni tveganja.

 • Nič naj vas ne omejuje, da predlagano opredelitev tveganja prilagodite razmeram in potrebam vašega podjetja. Pomembno je, da je opredelitev v taki ali prirejeni obliki sprejeta kot skupno vodilo vsem, ki jih zadeva.
 • Če imate v podjetju vzpostavljeno politiko obvladovanja tveganja, jo brez odvečnega birokratiziranja in stroškov prilagodite temu, kar je za vaš kolektiv najbolj primerno, da je zaščita skupnih vrednot pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji učinkovita, tako kot smiselno izhaja tudi iz SSKI.

Profili tveganja

Profil tveganja zajema kratke in jasne definicije, ki opisujejo glavne značilnosti, znamenja (indice), dejavnike in/ali kazalnike (indikatorje) tveganja. Tako izdelan profil nato služi kot enovit in pregleden opis ali shema katerega koli skupka tveganj.

ISO 31000 definira profil tveganja kot opis katerega koli skupka, skupine oziroma vrste tveganja. Profil se lahko nanaša na celotno organizacijo ali njen del, lahko pa je izdelan tudi na drugi način.

Klikni gumb za podroben ogled posameznih profilov tveganja:

Profil tveganja izključenosti Profil tveganja korupcije in drugih odklonskih dejanj Profil kontrolnega tveganja Preostalo tveganje

Vprašalnik za prepoznavanje in (samo)oceno tveganja

Priloženi vprašalnik je prirejen predlaganemu modelu etične infrastrukture. Vprašani ali (samo)izpraševalec izhaja iz dejanskega stanja in na podlagi navedenih trditev prepoznava tveganje, ga ovrednoti na lestvici od 1 do 9 in s pomočjo »temperaturne mape« oceni glede na verjetnost nastanka in učinka, posledic tveganega dogodka oziroma odklonskega dejanja.

Primer vprašalnika za prepoznavanje in (samo)oceno tveganja   Metode in tehnike ocenjevanja   Uporaba temperaturne mape

Dokumentiranje in enoten zapis – register tveganj in ukrepov

Upoštevaje pravilo, da je obvladovanje tveganj sestavni del poslovne politike, sistema kontrol in skladnosti poslovanja, je potrebno zagotoviti dokumentiranje, preglednost in sledljivost postopka. Odvisno od potreb posamezne organizacije in obsega tveganja se za ta namen uporabljajo različna orodja, od poljubno izbranih preglednic, tako kot je prikazano spodaj, do suficitarnih orodij z računalniško podporo.

Primer enotnega zapisa – register tveganja

Uporabnik se glede registra sam odloča, kaj je zanj najprimerneje. Če ima že vzpostavljeno politiko in podporo obvladovanju tveganj, je gotovo najbolj primerna rešitev, da temu primerno prilagodi, integrira tudi obvladovanje tveganja odklonskih dejanj. Preglednica primeroma prikazuje vsebine, ki jih register tveganja in ukrepov praviloma zajema.

 

register

*SSKI:

NASPROTJE INTERESOV nastopi v razmerah, ko interesi, ki niso koristni za gospodarsko družbo, vplivajo – ali dajejo videz, da vplivajo – na zmožnost posameznika, da objektivno opravlja svoje dolžnosti in naloge v korist družbe.

NEPRIMERNE PONUDBE so ponujanje, obljubljanje ali dajanje nedovoljenih koristi, tudi manjših, z namenom vplivanja na osebe, od katerih postopanja je odvisna ekonomičnost, učinkovitost in hitrost poslovanja  družbe.

Za konec

Za konec velja ponovno poudariti, da obvladovanje tveganja ob vseh teoretičnih podlagah in sodobnih standardih v bistvu ostaja domena praktične etike, ki so jo že antični misleci dojemali kot vrlino življenjske modrosti. Pri tej pa je najpomembneje, kako ljudje v svoji notranjosti občutijo in kako se dejansko odzivajo na negotove razmere in tvegane pojave.

Čeprav ji čuječnost znova preizkušata bodisi usodna zmota ali nenasitna želja po dobičku in ugodju, je občutek za praktično etiko in v njenem okviru obvladovanje tveganja ljudem nekako vrojen. Ravnanje s praktično modrostjo pa se kaže tudi v tem, kako naj obvladovanje tveganja sploh poteka, da ne bi namesto učinkovitosti postalo samo sebi namen, kot vir tveganega »mešanja megle« in odvečnih stroškov.