Kategorija: Razno

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti zakonodaje, ki poenostavljeno povedano prepoveduje delovanje t.i. vard in drugih civilnih združenj na področju javne varnosti, odločilo, da prepoved tovrstnega vmešavanja v nadzor državne meje ni v nasprotju z Ustavo RS.

Drugače povedano, združevanje in delovanje z namenom nepooblaščenega, nezakonitega vmešavanja v delo pristojnih državnih organov pri zagotavljanju javne varnosti je prepovedano (U-I-56/21-16).

Iz navedene odločbe Ustavnega sodišča prav tako izhaja, da sicer imajo državljani in vsi prebivalci Slovenije zagotovljene zakonite možnosti za sodelovanje pri upravljanju javnih zadev na demokratičen način. Tako sodelovanje je obenem etični standard aktivnega državljanstva in pripadnosti vrednotam skupnosti, pričakovanega delovanja in odgovornosti koherentne osebnosti ali osebe z integriteto tudi na področju javne varnosti .

O sodelovanju demokratične javnosti, posameznikov in njihovih združenj pri zagotavljanju javne varnosti smo se 12. januarja 2024 pogovarjali na delovnem sestanku s predstavniki Občine Kočevje in drugih ustanov (sestanek je potekal v zvezi z aktivnostmi za posodobitev občinskega programa varnosti – OPV).

V kratkem povedano, naša skupna vizija posodobljenega OPV gre v smeri razvoja horizontalnega mehanizma vključujoče in varne družbe (spodnja infografika). To je družba, ki praviloma nikogar ne pušča ob strani, da je z nasiljem in kriminalom ustrahovan in onemogočen v mirnem sobivanju in varnem uživanju svojih temeljnih pravic (prirejeno po: UN SDG: Leave No One Behind).

Zato smo med osrednje cilje za posodobitev OPV postavili dosledno uresničevanje namena zakonodajalca, po katerem bi morali državni organi in organi lokalne skupnosti – seveda ob upoštevanju tega, kar v navedeni odločbi U-I-56/21-16 ugotavlja Ustavno sodišče RS – zagotoviti tudi ustrezne pogoje in enake možnosti za vključevanje posameznikov in njihovih združenj, strokovne in splošne javnosti pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti.

Bećir Kečanović, 15. januar 2024

IRVD: