Kategorija: Vključujoče delovno okolje

Je sestavni del vključujoče družbe in prav tako svetovno uveljavljen poslovni model, npr.: Inclusive Leadership: The View From Six Countries.

Vključujoče delovno okolje je okolje vzajemnega spoštovanja med delodajalci in zaposlenimi, tako da zmorejo ta skupni potencial izkoristiti tudi v smislu večje poslovne uspešnosti, varnosti in zdravja, krepitve socialnih vezi in solidarnosti, pretoka idej in znanja, napredka, trajnostnega razvoja.

Zaposleni, ki jim delodajalec z vključevanjem omogoča, da lahko dejavno vplivajo na poslovne rezultate in obenem na izboljšanje svojega delovnega in socialnega položaja, imajo večji občutek pripadnosti in odgovornosti za skupne vrednote kolektiva.

Večja odgovornost za skupne vrednote kolektiva zmanjšuje stroške in hkrati povečuje učinkovitost tudi tako, da pozitivno učinkuje na sistem notranjih kontrol, kar zmanjšuje verjetnost škodnih dogodkov in odklonskih dejanj že na ravni tveganj.

Z vključujočim delovnim okoljem se povečuje odgovornost tudi do zunanjega okolja v smislu skupnih projektov z lokalnimi oblastmi, državo in civilno družbo pri zmanjševanju revščine, neenakosti, brezposelnosti in izključevanja, pri zaščiti naravnega okolja in trajnostnem razvoju.