Kategorija: Razno

Sklicevanje na teoretike, ki se pri Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja (SDG) poslužujejo integrativnega pristopa, še ne pomeni, da komu od njih gre izključna zasluga za nastanek integralne teorije. Sorčan na prehodu od parcialne k integralni teoriji znanosti prikazuje, kako so številni prispevali k njenemu razvoju (Sorčan, 1992).

S tem, kar v knjigi Drevo spoznanja ugotavljata znanstvenika Maturana in Varela, je bila integralna vizija sveta že pred milijardami let izrisana na velikem platnu vesolja. V morjih prvotne Zemlje so bila po istem vzorcu rojena prva živa bitja (Maturana in Varela, 1998).

To, kar je z biološkim ozadjem in etičnim imperativom preživetja po istem vzorcu pripeljalo do nevrobiološke strukture in integrativnih centrov v možganih (prim. foto/prikaz spodaj), zdaj vsakemu od nas omogoča, da je tudi pri normativni integraciji Agende 2030 ustvarjalen, učinkovit in uspešen.

V spodnji preglednici je nekaj smernic, ki lahko služijo kot okvir pri normativni integraciji SDG v ustanovah javnega ali zasebnega sektorja. Vsebina izhaja iz predpostavke, da ima vsaka resna ustanova ustaljeno politiko etičnega voditeljstva in odnosa do skupnih vrednot (prvi stolpec). Tudi če ni zapisana, je kot uporabna področna etika sestavni del organizacijske kulture.

Naslednji, drugi stolpec so vrline, spoznavne (znanje, izkustvo) in moralne (etika, pravo) kreposti oziroma kompetence. Pri teh ne sprašujemo, kaj so naše vrednote – predpostavljamo, da smo glede tega soglasni pri prvem stolpcu – ampak o tem, kakšni moramo biti kot ljudje, sodelavci in strokovnjaki, učitelji, zdravniki, vojaki, policisti… (M/Ž), da jih uresničujemo.

Tretji stolpec zajema vse tiste ključne sestavine in vloge v notranjem in zunanjem okolju ustanove, ki skupaj s politiko etičnega voditeljstva tvorijo etično infrastrukturo. Ta pa z integrativnim pristopom uporabne etike podpira normativno integracijo in odgovoren odnos osebe z integriteto do skupnih vrednot, v našem primeru torej Agende 2030 in SDG na vseh ravneh in področjih delovanja.

Četrti stolpec se nanaša na kontrolno okolje in obvladovanje tveganja. V urejenih organizacijah je to praviloma že zajeto v skupni okvir normativne ureditve in politike poslovanja, upravljanja znanja in komuniciranja, standarde kakovosti in etično infrastrukturo.

Preglednica 1:

Preglednica 1

Uspešno pri modeliranju, vzpostavitvi ali nadgradnji politike etičnega poslovanja in etične infrastrukture z Agendo 2030 ter integralno vizijo družbe prihodnosti.

Bećir Kečanović  23. februar 2020

FOTO/PRIKAZ: BrainKart.com: Integrative Centers – Brain and Brain Divisions