ŽENSKE ZA MIR IN VARNOST

POČASTITEV 20. OBLETNICE AGENDE O ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI                                                  

Vabilo in Program

Skupina Ženske za mir in varnost je odprta točka povezovanja vseh dobronamernih ljudi, ki prispevajo ali bi želeli prispevati k ozaveščanju in opolnomočenju za spodbujanje enakosti spolov ter vzajemno spoštovanje moških in žensk pri zagotavljanju miru in varnosti, trajnostnega razvoja in miroljubne družbe prihodnosti.
Skupina nastaja v okviru in pod mentorstvom INŠTITUTA ZA RAZVOJ VKLJUČUJOČE DRUŽBE – IRVD, tako da obenem deluje kot primer medgeneracijske solidarnosti in povezovanja pri promociji enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v družbi.  
Prvi vzgib je prišel z željo, da v letu 2020 počastimo jubilejno, 20. obletnico Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 o ženskah, miru in varnosti (povzetek).
Aktivnosti skupine so povezane tudi s 25. obletnico in uresničevanjem Pekinške deklaracije. Sprejeta je bila leta 1995 v Pekingu na četrti svetovni konferenci ZN o ženskah. Poudarja krepitev vloge žensk in njihovo opolnomočenje skozi vse življenje: od enakih možnosti za vključevanje v politične organe oblasti in upravljanje javnih zadev, gospodarske in okoljske zadeve, zagotavljanje miru, javne varnosti in javnega zdravja do preprečevanja in obvladovanja nasilja nad ženskami (več o ključnih področjih).
Ustanoviteljici skupine, Sabina Kečanović in Suzana Drobnjak sta zamisel razvijali tudi iz posledic epidemije COVID-19 ter izkušenj sodobnega pristopa in humanitarnega delovanja na kriznih in pokonfliktnih območjih.
Čeprav se morda bere kot obrabljena fraza, je pandemija virusa COVID-19 pokazala, da si moramo ženske in moški, z ramo ob rami, skupaj prizadevati za miroljubno, vključujočo in varno družbo za vse – »Leaving no one behind!«.
Skupaj lahko največ prispevamo, da ima naš svet in planet na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni z enakostjo spolov in vlogo žensk pri zagotavljanju miru in varnosti, solidarnosti in miroljubnosti več možnosti za preživetje.
V duhu mednarodnega družbenega gibanja HEforSHE računamo torej tudi z moškimi zavezniki.
Če vam za mir in varnost vseeno ni – Vljudno vabljeni vsi!

FOTO/CEP

  • Varnostni svet Organizacije Združenih narodov je 31. oktobra 2000 sprejel posebno Resolucijo 1325 o ženskah, miru in varnosti (več: Akcijski načrt 2018 – 2020).
  • Sledile so nove različice, vključno z lanskoletno Resolucijo št. 2493. Vse opozarjajo na tragične posledice vojn in oboroženih spopadov, pri čemer so najhujšemu trpljenju izpostavljene prav ženske in otroci. Poudarjajo izjemno vlogo žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov, v mirovnih pogajanjih, pri graditvi miru, varnosti in humanitarni dejavnosti, zlasti na kriznih žariščih in konfliktnih območjih (UN SC, 29. oktober 2019).
  • Poslancem in poslankam Državnega zbora Republike Slovenije smo že naslovili poziv, da tudi s svojim zgledom prispevajo k enakosti spolov in spoštljivemu odnosu do žensk, njihovega osebnega in družbenega, poklicnega in zasebnega življenja pri zagotavljanju miru in varnosti z delom v oboroženih silah Republike Slovenije.
  • Državni svet Republike Slovenije pa se je prijazno odzval na našo prošnjo, da nam 21. oktobra 2020 omogoči uporabo dvorane za dogodek v počastitev 20. obletnice Resolucije 1325.

 

Povezave do ključnih dokumentov nacionalne varnosti

  • Ustava Republike Slovenije s temeljnimi načeli in določbami o enakosti (14. člen Ustave), sodelovanju pri upravljanju javnih zadev (44. člen Ustave) ter vse druge določbe v pravnem sistemu o pravicah in dolžnostih človeka in državljana (M/Ž), ki tvorijo z Ustavo in zakoni določen sistem nacionalne varnosti, obrambe države, notranje in javne varnosti.
  • Državna politika o sistemu in dobrem upravljanju nacionalne varnosti Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, ReSNV-2
  • Pa tudi Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, NSPTNE

 

Integrativni pristop

  • Z ReSNV-2 vgrajen v temelje nacionalne varnosti Republike Slovenije;
  • na ravni Združenih narodov z Agendo 2030 in njenimi strateškimi cilji – UND DP Integration;
  • ko na ta način povežemo Agendo 2030, ReSNV-2 in Belo knjigo o obrambi Republike Slovenije, se naš integrativni pristop h krepitvi vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti izriše kot naslednji miselni vzorec ali kognitivna shema družbe prihodnosti:
 

Gradivo IRVD

Gradivo 3. posveta nacionalne platforme o preprečevanju nasilne radikalizacije in terorizma

Vključujoča in varna lokalna skupnost

Zagotavljanje varne in vključujoče družbe na državni in lokalni ravni

Drugo uporabno gradivo

Agenda 2030, 5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

Vlada RS, Enakost žensk in moških

EU Strategija za enakost spolov 2020–2025 (dokument – celotno besedilo)

UN Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development